Aivoitus logo

 

 

  Merkintä almanakassa Asiakas suorittaa hienomotorista testiä Arkipäivän harjoituksia, hiusten harjaus

 


Yritys Terapeutit Tilat ja välineistö Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALVELUT

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TOIMINTATERAPIA

Toimintaterapia perustuu tieteeseen ja tutkittuun tietoon

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka nojaa vahvasti tieteellisesti tutkittuun tietoon, näyttöön sekä hyviin käytäntöihin. Toimintaterapian teoriatausta on monitieteellinen. Teoreettiset perusteet ovat valtaosin toiminnantieteessä (occupational science), joka tutkii ihmisen toimintaa arjessa. Toimintaa tarkastellaan laaja-alaisesti suhteessa sosiaaliseen, kulttuuriseen sekä fyysiseen ympäristöön.

Toimintaterapiassa asiakasta autetaan suoriutumaan ja osallistumaan asioihin, joihin muuntunut elämäntilanne on vaikuttanut. Vakava sairastuminen, vammautuminen, trauma tai muut merkittävät elämäntapahtumat voivat heikentää kykyä selvitä omassa arjessa, työssä, opiskeluissa ja ihmissuhteissa. Terapiassa asiakasta tuetaan oman toiminnan tarkasteluun, löytämään omia voimavaroja, lisäämään taitoja toimintakyvyn eri osa-alueilla sekä hallitsemaan eri toimintojen edellyttämiä kokonaisuuksia. Toimintaterapian kokonaistavoitteena on siis asiakkaan elämänhallinnan, omatoimisuuden sekä toimivan ja mielekkään arjen saavuttaminen ja ylläpitäminen. Toimintaterapia toteutuu ihmisen omassa ympäristössä tai sen tiiviinä osana.

Kansainväliset järjestelmälliset katsaukset ja tutkimusnäyttö tukevat toimintaterapian olevan vaikuttavaa kuntoutusta, jolla edistetään asiakkaan toimintakykyä laaja-alaisesti. Toimintaterapian vaikuttavuudesta aikuisväestön osalta on vahvaa näyttöä ikääntyneiden, vammautuneiden, etenevien sairausten, vakavien mielenterveyshäiröiden, tuki-ja liikuntaelinsairausten sekä työkykyisyyden kuntoutuksessa.

TOIMINTATERAPEUTTI

Toimintaterapeutti on toiminnan ja toimintakyvyn asiantuntija

Toimintaterapeutilla on taito tutkia, tarkastella ja analysoida toimintakykyä sekä siihen vaikuttavia ihmisen sisäisiä että ulkoisia tekijöitä, kuten tunne-elämää, tarkkaavaisuutta, ajattelua, muistia, hahmottamista, suunnittelukykyä sekä oman toiminnan ohjaamista, motorista ohjausta sekä arjessa pärjäämisen edellyttämiä kokonaisuuksia.

Toimintaterapeutilla on ydinosaamisena koulutuksen myötä hankittu taito analysoida, mitä kaikkea eri toiminnot ja suoritukset ihmiseltä edellyttävät, miten eri sairaudet tai vammat voivat vaikuttaa toimintoihin ja itsenäiseen selviytymiseen kotona, koulussa, työelämässä sekä harrastuksissa, ja myös miten ympäristö vaikuttaa toimintakykyyn.

Ympäristöä, toimintakykyä ja sen rajoituksia arvioidaan sekä tarkastellaan laaja-alaisesti kokonaisuutena. Toimintaterapeutti on kiinnostunut psyykkisen, kognitiivisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä ympäristön vaikutuksista yksilön arjessa pärjäämiseen.

Toimintaterapiaan on mahdollista saada maksusitoumus

Toimintaterapiaa on mahdollista saada Kelan korvaamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä sairaanhoitopiiriltä, kunnalta tai vakuutusyhtiöltä. Kelan korvattavaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta on mahdollista hakea mikäli hakijalla on voimassaoleva lääkärin laatima kuntoutussuunnitelma, jossa toimintaterapiaa on suositeltu. Toimintaterapia on mahdollista maksaa myös itse jollei maksusitoumusta ole.

Autamme mielellämme terapian suunnitteluun ja hakeutumiseen koskevissa kysymyksissä.


Lähteet:
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry, lisätietoa toimintaterapiasta: http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi
Maskill, Tempest, Neuropsychology for Occupational Therapists, 2017


NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntouttavaa toimintaa, joka mahdollistaa asiakkaalle uusien taitojen ja toimintatapojen oppimisen arjessa. Valmennus on tavoitteellista, ennaltaehkäisevää ja ylläpitävää toimintaa, jonka avulla tuetaan ja kehitetään asiakkaan arjen- ja elämänhallintaa, toiminnanohjausta, itsetuntoa ja ihmissuhdetaitoja. Neuropsykiatrisella valmennuksella tuetaan asiakasta ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä lähestymistavalla. Valmentaja toimii myös asiakkaan palveluverkostossa koordinaattorina ohjaten ja auttaen asiakasta pääsemään tarvittavien palveluiden piiriin. Neuropsykiatriselta valmentajalta edellytetään pohjakoulutuksena sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilaisen pätevyyttä sekä neuropsykiatrisen valmentajan koulutusta. Valmentajalla tulee olla riittävästi tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä, lääkehoidosta sekä kuntoutuksesta.

Neuropsykiatrinen valmennus ei tällä hetkellä kuulu Kelan korvattavan kuntoutuksen piiriin. Valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sairaanhoitopiiriltä, sosiaalitoimelta, vakuutusyhtiöltä, terveystoimelta tai työvoimahallinnolta. Valmennus on mahdollista maksaa myös itse jollei maksusitoumusta ole.

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteita

  • Psykoedukaatio: työskentelytapa, jolla pyritään lisäämään asiakkaan ja hänen lähiyhteisön ymmärrystä sairaudesta, sen oireista ja niiden vaikutuksista asiakkaan arkeen, keskustelemalla ja tietoa antamalla.
  • Impulssikontrollinen kohentuminen
  • Sosiaalisen vuorovaikutuksen, toiminnanohjauksen tai yksittäisen haasteellisen tilanteen harjoitteleminen
  • Minäkuvan vahvistuminen ja myönteisen elämäntarinan rakentaminen


Toimintaterapia Aivoituksen neuropsykiatriset valmentajat ovat suorittaneet Neuropsykiatriset valmentajat ry:n laatukriteerit täyttävän koulutuksen.

Lähteet:
Saukkola Kirsi, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja-koulutus 2014
Lisätietoa neuropsykiatrisesta valmennuksesta: http://www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi ja http://www.kirsiconsulting.com sivustoilta.

NUOTTI-VALMENNUS

NUOTTI-valmennus tarjoaa valmennuksellista tukea elämäntilanteeseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Valmennus on suunnattu 16-29-vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, nuorille jotka ovat ilman koulutus- tai työpaikkaa tai joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä. Valmennus on nuorelle maksuton.

Viiden kuukauden mittaisessa valmennuksessa nuorta tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa sekä kartoitetaan mahdollisia osallistumisen ja suoriutumisen esteitä yhdessä henkilökohtaisen valmentajan avustuksella. Valmennuksessa edistetään nuoren aktiivisuutta ja mahdollisuuksia oman tulevaisuuden suunnittelussa. Valmennus sisältää 20 x 60 min tapaamista sekä säännöllisen yhteydenpidon valmentajan ja nuoren välillä. Tapaamiset voidaan toteuttaa kasvokkain tai tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntämällä. Valmennus koostuu pääasiallisesti yksilötapaamisista, mutta valmennukseen voidaan liittää myös tapaamisia nuoren oman verkoston kanssa.

Valmennukseen voivat hakeutua 16-29-vuotiaat:

  • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa
  • joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä
  • jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta
  • jotka eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
  • joiden toimintakyky on heikentynyt, mikä estää tai rajoittaa heitä yksin suunnittelemasta elämää eteenpäin tai luomasta tavoitteita tulevaisuudelle. 

Nuori voi hakeutua valmennukseen itse, tai valmennusta voidaan hakea nuoren puolesta, hänen läheisensä tai yhteistyötahon toimesta. Valmennusta haetaan  ottamalla yhteyttä Kelaan p. 020 692 205. Valmennukseen ei tarvita erillistä lähetettä, pelkkä yhteydenotto Kelaan riittää. Apua hakemiseen saat myös asiantuntijoiltamme. Katso yhteystiedot -->


KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA

 

 

TYÖNOHJAUS

 

 

Toimintaterapia Aivoitus Oy, Hallituskatu 7 B, 2.krs, 45100 Kouvola, info(at)aivoitus.fi, Y-tunnus: 1908676-4     Rekisteriseloste

© Aivoitus 2021